دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مهندسی مواد
معرفی

مشخصات فردی

نام : علیرضا   خدابنده

پست الکترونیکی : a.khodabandeh@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی مواد

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مهندسی مواد

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : رئیس دانشکده

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1387/07/01

علیرضا خدابنده

محل خدمت:   دانشکده مهندسی مواد

مرتبه علمی : استادیار

^